Hră Hưn Mthâo Kơ Klei Đăo

 

I. Klei Aê Diê Blŭ

Ti Sang Pơpŭ Ană Čư̆, hmei đăo kơ mnuih čih hdrôm hră klei Aê Diê blŭ kyuadah gai hŏng kngan Yang Mngăt Jăk Aê Diê. Sơnăn yơh klei Aê Diê blŭ jing djŏ sĭt leh anăn năng kơ klei knang. Ñu jing phŭn agha kơya hmei ngă hlăm klei bi hriăm, klei mtô, bi bra hiu djăp anôk ƀuôn sang Đegar hlăm Čar US leh anăn tar lănala. Klei Kƀiă 24:4 ; Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 4:1-2; Klei Mmuñ hđăp 19:7-10; Mathiơ 5:17-18; Mathiơ 22:29; Luk 21:33; Rôm 15:4; 2 Timôthe 3:15-17; Hebrơ 1:1-2…

II. Aê Diê Hmei đăo kơ ñu mâo knŏng sa čô Aê Diê sĭt leh anăn dôk hdĭp. Klei jing mtao hlŏnglar Aê Diê bi êdah ñu pô mơsĕ si Ama, Anak, leh anăn Yang Mngăt jăk. Hmei đăo kơ Aê Diê Ama jing klă sĭt hlăm klei doh jăk, Klei knhao, klei myang leh anăn klei khăp. Ñu jing Aê Diê kơ jih jang Aê Diê, Mtao kơ jih jang Mtao, Ñu jing pô hrih Adiê, Lănala, leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm digơ̆. Klei Kbiă 20:2-3; Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:1-31.

A. Ama

Hmei đăo kơ Aê Diê pô hrih jih jang anak mnuih, jih jang mnơ̆ng hlăm Adiê leh anăn hlăm Lănala. Ama hlăm klei sĭt nĭk kơ hlei pô jing anak čô Aê Diê kyua đăo kơ Khua Yang pô bi mtlaih Yesu Krist. Klei Mphŭn Dơ̆ng 1:1; Klei Mphŭn Dơ̆ng 2:7; Klei Kbiă 3:14; Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6:4; Mathiơ 6:9; Mathiơ 7:11; Mathiơ 28:19; Markôs 1:9-11; Yôhan 5:26; Yôhan 14:6-13.

B. Anak

Hmei đăo kơ Yesu Krist jing Anak Aê Diê hlŏnglar hŏng klei sĭt nĭk. Knŏng sa čô ñu yơh jing Anak Aê Diê mơit hriê kơ Lănala yua sa cô Mniê doh jăk H’Mary kkiêng kơ ñu leh anăn djiê kơyua klei soh Anak Mnuih ti kyaobikal, arang dơr ñu hlăm msăt leh anăn lŏ hdĭp ti hruê tal tlao. Ară anei ñu dôk tĭng hnuă Aê Diê Ama pô bŏ hŏng klei myang. Mathiơ 1:18-23; Mathiơ 3:15-17; Markôs 1:9-11; Luk 1:35; Yôhan 14:6-13; Rôm 1:3-4

C. Yang Mngăt Jăk

Hmei đăo kơ Yang Mngăt Jăk Aê Diê, hŏng Yang Mngăt Jăk ñu Aê Diê gai Mnuih doh jăk čih pioh klei blŭ ñu. Ñu brei kơ Mnuih klei dưi thâo săng kơ klei blŭ ñu jing sĭt, bi mdlưh ai tiê anak Mnuih kơ klei soh digơ̆, ngă Batem kơ grăp čô pô đăo bi mŭt hlăm asei mlei Yang krist Anak ñu. Mathiơ 1:18; Mathiơ 3:16;Markôs 1:10;Luk 1:35; Yôhan 4:24; Rôm 8:9-11; 1 Corintô 2:10-14

III. Klei Bi Mtlaih

Hmei đăo kơ klei bi mtlaih jing mnơ̆ng brei mang kơ jih jang hlei pô dăo kơ Yesu Krist jing Anak Aê Diê pô djiê brei leh kơ klei soh jih jang Anak Mnuih. Hlei pô đăo kơ Anan ñu leh anăn tŭ ư ñu jing khua Yang pô bi mtlaih ñu sơrang tlaih hŏng klei hƀlok leh anăn lui klei hdĭp soh jhăt ñu leh anăn jao klei hdĭp ñu kluôm dhuôm kơ Aê Diê leh anăn hdĭp knŏng kơ ñu. Mathiơ 1:21; Luk 2:28-32; Yôhan 15:1-16; Bruă ƀing kna 2:21; Bruă ƀing kna 4:12; Bruă ƀing kna 16:30-31; Rôm 1:16-18; 1 Côrintô 5:17-20.

IV. Sang Pơpŭ

Hmei đăo kơ Sang Pơpŭ khua Yang Yesu Krist drei jing phung bi đru đieo gah hlei pô đăo ngă leh Batem, pô bi mguôp leh hlăm klei đăo leh anăn klei mtô kơ Yang Krist. Grăp phung bi đru ngă tui ti gŭ Yang Krist hlăm hdră democrat. Klei blŭ Aê Diê lač grăp čô phung đăo mâo sông wĭt leh jing sa kdreč kơ asei mlei Yang Krist leh anăn grăp asei mlei phung đăo jing Sang Pơpŭ kơ Yang Mngăt Jăk. Mathiơ 16;15-19; Mathiơ 18:19-20; 1 Corintô 3:16; 1 Corintô 6:19; Êphesô 1:22-2; Êphesô 2:19-22;Kôlôs 1: 18.

V. Klei Ngă Batem leh anăn klei ƀơ̆ng mguôp khua Yang

Hmei đăo kơ klei ngă Batem phung đăo jing bi mñŭ sa čô Mnuih đăo hlăm Êa hŏng Anan Ama, Anak leh anăn Yang Mngăt Jăk. Ñu jing sa klei phung đăo bi êdah klei tui gư̆t hŏng klei đăo kơ klei arăng pŏng ti kyaobikal, dơr hlăm msăt leh anăn kbiă lŏ hdĭp pô bi mtlaih, klei phung đăo djiê leh kơ klei Soh, klei dơr leh klei hdĭp hđăp leh anăn klei lŏ kgŭ hdĭp leh anăn êbat hlăm klei hdĭp mrâo kơ khua Yang Yêsu Krist. Ñu jing klei hưn mthâo kơ klei ñu đăo kơ klei lŏ kgŭ hdĭp mơ̆ng phung djiê ti hruê khnal tuič. Jing klei bhiăn kơ Sang Pơpŭ, ñu jing mnơ̆ng yuôm kơ Mnuih đăo ngă êlao kơ ñu jing phung bi đru leh anăn ƀơ̆ng mnăm klei bi mguôp khua Yang.

ƀơ̆ng mnăm klei bi mguôp khua Yang jing klei bi hmô kơ klei đup gư̆t phung bi đru Sang Pơpŭ, mơ̆ng klei ƀơ̆ng kpung leh anăn mnăm Ea boh kriak ƀâo, bi hdơr kơ klei djiê pô sông leh anăn ư mbĭt hlăm klei ñu sơrang lŏ trun hriê dơ̆ng.

VI. Klei Lŏ Hriê Yang Krist

Hmei đăo kơ klei khua Yang Yesu Krist lŏ hriê tal dua. Yôhan 14:1-14; Mathiơ 24:30; Klei Bi Êdah 1:7

Prepare by:
Kok Ksor
Senior Lay Pastor o̱f Sang Pơpŭ Ană Čư̆